ඉතිහාස මූලාශ්‍ර හා ඉතිහාසය ගොඩ නැගීම – ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා

Loading Events
අපේ ඉතිහාසයට නව සුසමාදර්ශයක්
පස් වැනි දේශනය
 

ඉතිහාස මූලාශ්‍ර හා ඉතිහාසය ගොඩ නැගීම – ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා

 
2023 ජුලි 08 වැනි සෙනසුරාදා රාත්‍රී 8.00 ට
 
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/86465719341?pwd=NGRwOFQ5bUo3ZGVJQVRWcFNmeGJYQT09
 
Meeting ID: 864 6571 9341
Passcode: 913338
 
YouTube Live
https://youtube.com/live/DeTIHQDzui8?feature=share

Title

Go to Top