උරුම කළමණාකරණය සඳහා හැඳින්වීමක් – මාර්ගගත කෙටි පාඨමාලාව 2021

පුරාවිද්‍යා හා උරුම අධ්‍යයන ආයතනය විසින් ICOMOS – Sri Lanka ආයතනය සමඟ සංවිධානය කරනු ලබන ‘උරුම කළමණාකරණය සඳහා හැඳින්වීමක්’ පාඨමාලාව මෙරට උරුම කළමණාකරණය පිළිබඳව හැදෑරීමට කැමති එහෙත් එයට ඉඩක් නොලද සියලු දෙනා හට වටිනා අවස්ථාවක්  වේ.  2021.08.20 දින හෝ ඊට පෙර ලියාපදිංචි වන්න.

Who We Are

Institute of Archaeology and Heritage Studies

external

The Institute of Archaeology and Heritage Studies (IAHS) is a non-profit academic and research institute founded by archaeology.lk team in 2019. Funded by the esteemed archaeology.lk, the Institute aims to make archaeological and heritage studies accessible to the general public through the Institute’s online courses and thus allow an exploration of the rich cultural heritage of Sri Lanka.

Research and Consultancy are the other cornerstones of IAHS and we are open to collaboration with public and private players for all archaeological and heritage site activities.

Learn More »

What We Do

Programs and services

Research and Publications

Research is the foundation of IAHS. True to the founding principles of our parent organization – Sri Lanka Archaeology, we believe in promoting archaeological research that integrates with the cultural heritage of Sri Lanka and brings forth the unexplored, rich cultural history of the Island.

Online Education

IAHS was founded with the purpose of sharing the founders’ passion for archaeology with those who have an inclination towards science but lack the means. The Institute’s online courses, delivered by accomplished educators and research professionals, aim to bridge this gap and make archaeology and heritage studies accessible to those who have an appreciation for it or wish to make a career in it.

Excavations & Explorations/Archaeological Consultancy Services

At IAHS, we extend our archaeological expertise and partner with individuals, public and private players, and local authorities to provide solutions for archaeological challenges.

Content Development

Research is the foundation of IAHS. True to the founding principles of our parent organization – Sri Lanka Archaeology, we believe in promoting archaeological research that integrates with the cultural heritage of Sri Lanka and brings forth the unexplored, rich cultural history of the Island.

Our Diary

Significant moments

Here are some photos that were taken during our explorations.

NEWS