එන්න, අපි සීගිරියේ “බින්දුව” ගැන කථා කරමු – ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා

Loading Events

Preserve our past, unite our future: Heritage belongs to everyone!

එන්න,
අපි සීගිරියේ “බින්දුව” ගැන කථා කරමු.
ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා
2023.04.08 රාත්‍රී 8.00 ට

පුරාවිද්‍යා උරුම අධ්‍යයන ආයතනයේ 2023 වර්ෂයේ මර්ගගත දේශන මාලාව

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/83284335378?pwd=VFh4WEt0MDVTL0FDTkJsYkxzVWJ5UT09

Meeting ID: 832 8433 5378
Passcode: 095508

YouTube Live

Title

Go to Top