සුමේධ වීරවර්ධන

1815 සිංහල-ඉංග්‍රීසි ගිවිසුම ජාති ද්‍රෝහී ලේඛනයක්ද? – ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සුමේධ වීරවර්ධන

2024-02-02T14:58:53+05:30

1815 සිංහල-ඉංග්‍රීසි ගිවිසුම ජාති ද්‍රෝහී ලේඛනයක්ද? - ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සුමේධ වීරවර්ධන 2024 පෙබරවාරි 05 දින රාත්‍රී 08:00 සිට 10:00 දක්වා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සුමේධ වීරවර්ධන දර්ශන අධ්‍යයනාංශය, ශාස්ත්‍ර පීඨය, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය

1815 සිංහල-ඉංග්‍රීසි ගිවිසුම ජාති ද්‍රෝහී ලේඛනයක්ද? – ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සුමේධ වීරවර්ධන2024-02-02T14:58:53+05:30

දර්ශනය ඉන්දු-යුරෝපීය සභ්‍යත්වයේ උරුමයක් ද? ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සුමේධ වීරවර්ධන

2024-01-04T23:16:40+05:30

දර්ශනය ඉන්දු-යුරෝපීය සභ්‍යත්වයේ උරුමයක් ද? ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සුමේධ වීරවර්ධන ‘පෙරදිග දර්ශනය’ හා ‘ජර්මානු දර්ශනය’ අතර දාර්ශනික සබඳතා මාර්ගගත දේශන මාලාව - පළමු දේශනය 2024 ජනවාරි 07 වන ඉරිදා රාත්‍රී 8.00 සිට 10.00 දක්වා

දර්ශනය ඉන්දු-යුරෝපීය සභ්‍යත්වයේ උරුමයක් ද? ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සුමේධ වීරවර්ධන2024-01-04T23:16:40+05:30

Title

Go to Top
Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/archzfar/iahs/wp-includes/functions.php on line 5420