අපේ ඉතිහාසයට නව සුසමාදර්ශයක්

ඉතිහාස මූලාශ්‍ර හා ඉතිහාසය ගොඩ නැගීම – ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා

2023-07-04T06:04:53+05:30

අපේ ඉතිහාසයට නව සුසමාදර්ශයක් - පස් වැනි දේශනය: ඉතිහාස මූලාශ්‍ර හා ඉතිහාසය ගොඩ නැගීම - ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා, 2023 ජුලි 08 වැනි සෙනසුරාදා රාත්‍රී 8.00 ට

ඉතිහාස මූලාශ්‍ර හා ඉතිහාසය ගොඩ නැගීම – ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා2023-07-04T06:04:53+05:30

අපි කවුද? – ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා

2023-07-03T21:12:45+05:30

අපේ ඉතිහාසයට නව සුසමාදර්ශයක් - පළමු දේශනය: අපි කවුද? - ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා, 2023 ජුනි 10 වැනි සෙනසුරාදා රාත්‍රී 8.00 ට

අපි කවුද? – ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා2023-07-03T21:12:45+05:30

මහාවංසයේ වංසය කාගේ වංසය ද? – ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා

2023-07-03T21:13:50+05:30

අපේ ඉතිහාසයට නව සුසමාදර්ශයක් - තෙවන දේශනය: මහාවංසයේ වංසය කාගේ වංසය ද?  ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා, 2023 ජුනි 24 වැනි සෙනසුරාදා රාත්‍රී 8.00 ට

මහාවංසයේ වංසය කාගේ වංසය ද? – ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා2023-07-03T21:13:50+05:30

මහාවංසය ඉතිහාස පොතක් ද? ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා

2023-07-03T21:11:10+05:30

අපේ ඉතිහාසයට නව සුසමාදර්ශයක් - දෙවන දේශනය: මහාවංසය ඉතිහාස පොතක් ද? ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා, 2023 ජුනි 17 වැනි සෙනසුරාදා රාත්‍රී 8.00 ට

මහාවංසය ඉතිහාස පොතක් ද? ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා2023-07-03T21:11:10+05:30

එළාර කවුද? – ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා

2023-07-03T20:10:36+05:30

අපේ ඉතිහාසයට නව සුසමාදර්ශයක් - හතර වන දේශනය: එළාර කවුද? ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා, 2023 ජුලි 01 වැනි සෙනසුරාදා රාත්‍රී 8.00 ට

එළාර කවුද? – ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා2023-07-03T20:10:36+05:30

Title

Go to Top