පුරවිද්‍යාවෙන් උරුමයට – මහාචාර්ය ජගත් වීරසිංහ

2023-07-03T20:05:15+05:30

ජාතික උරුමය කළමනාකරණය පිළිබඳ සංවාදාත්මක දේශන මාලාව පළමු වැනි ‌දේශනය: පුරවිද්‍යාවෙන් උරුමයට - මහාචාර්ය ජගත් වීරසිංහ, 2023 ජුලි 07 වැනිදා රාත්‍රී 08.00 සිට 10.00 දක්වා