පුරාවිද්‍යා හා උරුම අධ්‍යයන ආයතනය

අපි කවුද? – ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා

2023-07-03T21:12:45+05:30

අපේ ඉතිහාසයට නව සුසමාදර්ශයක් - පළමු දේශනය: අපි කවුද? - ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා, 2023 ජුනි 10 වැනි සෙනසුරාදා රාත්‍රී 8.00 ට

අපි කවුද? – ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා2023-07-03T21:12:45+05:30

මහාවංසයේ වංසය කාගේ වංසය ද? – ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා

2023-07-03T21:13:50+05:30

අපේ ඉතිහාසයට නව සුසමාදර්ශයක් - තෙවන දේශනය: මහාවංසයේ වංසය කාගේ වංසය ද?  ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා, 2023 ජුනි 24 වැනි සෙනසුරාදා රාත්‍රී 8.00 ට

මහාවංසයේ වංසය කාගේ වංසය ද? – ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා2023-07-03T21:13:50+05:30

මහාවංසය ඉතිහාස පොතක් ද? ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා

2023-07-03T21:11:10+05:30

අපේ ඉතිහාසයට නව සුසමාදර්ශයක් - දෙවන දේශනය: මහාවංසය ඉතිහාස පොතක් ද? ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා, 2023 ජුනි 17 වැනි සෙනසුරාදා රාත්‍රී 8.00 ට

මහාවංසය ඉතිහාස පොතක් ද? ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා2023-07-03T21:11:10+05:30

ජාතික උරුමය කළමනාකරණය පිළිබඳ සංවාදාත්මක දේශන මාලාව

2023-07-19T14:17:07+05:30

ජාතික උරුමය වනාහි ජාතියේ හෘදසාක්ෂියයි. හෘදසාක්ෂිය පිළිබඳ වගවීම සැමගේ යුතුකමකි, වගකීමකි. එබැවින් ම මෙම ජාතික උරුමය පිළිබඳ කථිකාව ශික්ෂිත සමාජයේ සියලු පාර්ශවවල අනුලංඝනීය වුවමනාවක් විය යුතු බව පුරාවිද්‍යා හා උරුම අධ්‍යයනයේ අදහසයි, අපේක්ෂාවයි.

ජාතික උරුමය කළමනාකරණය පිළිබඳ සංවාදාත්මක දේශන මාලාව2023-07-19T14:17:07+05:30

Title

Go to Top
Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/archzfar/iahs/wp-includes/functions.php on line 5420