ඉමැනුවෙල් කාන්ට්ගේ සදාචාර දාර්ශනික චින්තන සහ පෙරදිග චින්තාවන් අතර ඇති සබඳතාවන් – මහාචාර්ය නාමලී කුමාරි හඳගම

2024-01-30T07:51:07+05:30

ඉමැනුවෙල් කාන්ට්ගේ සදාචාර දාර්ශනික චින්තන සහ පෙරදිග චින්තාවන් අතර ඇති සබඳතාවන් - මහාචාර්ය නාමලී කුමාරි හඳගම අංශාධිපතිනි, දර්ශන අධ්‍යයනාංශය, ශාස්ත්‍ර පීඨය, පේරාදෙණි විශ්වවිද්‍යාලය, පේරාදෙණිය.