1815 සිංහල-ඉංග්‍රීසි ගිවිසුම ජාති ද්‍රෝහී ලේඛනයක්ද? – ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සුමේධ වීරවර්ධන

2024-02-02T14:58:53+05:30

1815 සිංහල-ඉංග්‍රීසි ගිවිසුම ජාති ද්‍රෝහී ලේඛනයක්ද? - ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සුමේධ වීරවර්ධන 2024 පෙබරවාරි 05 දින රාත්‍රී 08:00 සිට 10:00 දක්වා ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය සුමේධ වීරවර්ධන දර්ශන අධ්‍යයනාංශය, ශාස්ත්‍ර පීඨය, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය