ආචාර්ය ගාමිණී විජේසූරියගේ නවතම කෘතිය වන පුරාණ ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ භාවනාරාම (පධානඝර) පිළිබඳ හැඳින්වීමක්

2023-07-03T21:29:40+05:30

ආචාර්ය ගාමිණී විජේසූරියගේ නවතම කෘතිය වන පුරාණ ශ්‍රී ලංකාවේ බෞද්ධ භාවනාරාම (පධානඝර) පිළිබඳ හැඳින්වීමක්, 2023 ජුනි මස 28 දින රාත්‍රී 8.00 ට