ගෙවීම් – ලංකාවේ අභිලේඛන පරිචය : දෙවැනි කොටස – 2024

ගෙවීම් – ලංකාවේ අභිලේඛන පරිචය : දෙවැනි කොටස – 2024

රු20,000.00

පුරාවිද්‍යා හා උරුම අධ්‍යයන ආයතනය මඟින් මෙහෙය වන ‘ශ්‍රී ලංකාවේ අභිලේඛන පරිචය : දෙවැනි කොටස – 2024’ සඳහා මුදල් ගෙවීීමට මෙය භාවිතා කරන්න.

Description

පුරාවිද්‍යා හා උරුම අධ්‍යයන ආයතනය මඟින් මෙහෙය වන ‘ශ්‍රී ලංකාවේ අභිලේඛන පරිචය : දෙවැනි කොටස – 2024’ සඳහා මුදල් ගෙවීීමට මෙය භාවිතා කරන්න.

කරුණාකර ලියාපදිංචි වු ඊමේල් ලිපිනය හා දුරකථන අංකය “Order notes” යටතේ ඇතුල් කරන්න.

පාඨමාලාව පිළිබඳ වැඩි විස්තර

පාඨමාලාව ගාස්තුව
රුපියල් 20,000/=

අයදුම්පත් භාර ගැනීම
2024 ජනවාරි 04 වන දින සිට
2024 ජනවාරි 24 වැනිදා දක්වා

පාඨමාලා ගාස්තුව ගෙවිම
2024 ජනවාරි 26 වන දින හෝ ඊට ප්‍රථම

පාඨමාලා ආරම්භය
2024 ජනවාරි 26

Title

Go to Top